Faktury elektroniczne EBPP

Jakie wskaźniki ekonomiczne należy śledzić?

Oszczędzanie

W trakcie oszczędzania powinniśmy pamiętać, że na stopę zwrotu ma wpływ wiele czynników ekonomicznych. Chociaż są one niezależne od nas, to jednak ich poznanie pozwoli nam podejmować trafniejsze decyzje finansowe.

Najważniejszym wskaźnikiem ekonomicznym, który należy uwzględnić jest poziom inflacji, ponieważ przekłada się ona bezpośrednio na tzw. realną stopę zwrotu z inwestycji.

Realna stopa zwrotu w uproszczeniu równa się nominalnej stopie minus poziom inflacji. Tym samym, w niektórych przypadkach może zdarzyć się, że pomimo oszczędzania nasza realna stopa zwrotu będzie ujemna. Inflacja ma również znaczny wpływ na kształtowanie się stóp procentowych rynku pieniężnego, a przez to na atrakcyjność stopy zwrotu z naszych oszczędności. Pamiętajmy jednak, że chociaż niska i stabilna inflacja oznacza niższe oprocentowanie lokat, to wysoka inflacja również może być niekorzystna nie tylko dla naszych lokat, ale poprzez negatywny wpływ na całą gospodarkę może oznaczać straty również na innych instrumentach oszczędzania.

Wahania stóp procentowych na rynku mają natomiast wpływ na podejście do inwestycji. Niskie stopy procentowe sprawiają, że społeczeństwo chętnie inwestuje. Z niskimi stopami procentowymi wiąże się bowiem niskie oprocentowanie lokat bankowych. Lokowanie oszczędności na lokatach staje się wtedy nieopłacalne, bardziej atrakcyjne stają się natomiast inne bardziej ryzykowne instrumenty finansowe. Niskie stopy procentowe charakterystyczne są dla okresów o niskiej inflacji. Wówczas każdy poziom zysku przekraczający poziom inflacji staje się atrakcyjny. Z sytuacją odwrotną mamy do czynienia, gdy poziom inflacji a zarazem poziom stóp procentowych jest wysoki. Oprocentowanie instrumentów takich jak lokaty czy obligacje skarbowe jest na tyle wysokie, że ryzyko związane z inwestowaniem w bardziej agresywne instrumenty staje się nieopłacalne. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na pewną zależność. Im dłuższy jest horyzont inwestowania, tym większe znaczenie ma poziom stóp procentowych, ponieważ ma on wpływ na kształtowanie się ceny instrumentu finansowego. Oczywiście nie chodzi tutaj o krótkotrwałe zmiany stóp a o trwałe tendencje.

Innym ważnym wskaźnikiem, który może mieć bezpośredni wpływ na stopę zwrotu z naszych inwestycji jest kurs walutowy. Wiele osób nie tylko oszczędza w walutach obcych, ale stara się zarabiać na zmianach kursów walut. Należy jednak pamiętać, że rynek walutowy charakteryzuje się dużą zmiennością, przez co równie szybko możemy zarobić jak stracić środki. Dlatego inwestowanie na rynku FOREX przeznaczone jest dla zaawansowanych "graczy". Nie zmienia to jednak faktu, iż śledzenie zachowania się kursu walutowego w zależności od różnych zdarzeń gospodarczych a także innych ważnych wskaźników makroekonomicznych pozwala nam zdobyć praktyczna wiedzę a przez to podejmować bardziej przemyślane decyzje finansowe.