Faktury elektroniczne EBPP

Jaki benchmark przyjąć dla swoich inwestycji?

Oszczędzanie

Benchmark (stopa referencyjna) to nic innego jak instrument finansowy będący punktem odniesienia dla naszej inwestycji. Porównując posiadany instrument z benchmarkiem możemy ocenić go pod kątem osiąganej stopy zwrotu. Ponadto dzięki tworzeniu benchmarków możemy sprawdzić, jakie wyniki osiągają konkurencyjne rozwiązania. Porównując np. dwie lokaty w średnim okresie możemy w ten sposób dokonać wyboru jednej z nich. Z drugiej strony możemy porównywać stopę zwrotu z różnych instrumentów oszczędzania, co przy uwzględnieniu horyzontu oszczędzania może przełożyć się na dywersyfikację struktury portfela, a tym samym efektywniejsze wykorzystanie oszczędzanych przez nas środków.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że

nie istnieje jeden uniwersalny benchmark, ponieważ tworzy się go dla każdej ze strategii inwestycyjnych z osobna. Regułą jest jednak to, że należy porównywać swoje inwestycje z instrumentami podobnymi np. pod względem ryzyka.

Chcąc ocenić zyskowność instrumentu reprezentującego strategię bezpieczną np. funduszu rynku pieniężnego, możemy jako benchmark wykorzystać średnią wyników wszystkich funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego, lokatę lub bony skarbowe. Poprzez porównanie posiadanego przez nas funduszu z tak utworzonym benchmarkiem możemy stwierdzić, czy jego stopa zwrotu przewyższa średnią rynkową stopę zwrotu. Jeżeli np. roczne oprocentowanie na lokacie, która w tym przypadku jest naszym benchmarkiem wynosi 6%, to rentowność posiadanego przez nas funduszu powininna przewyższać benchmark a więc stopa zwrotu powinna być wyższa niż wspomniane wcześniej 6%. Oznacza to, że wybór inwestycji był w tym przypadku korzystny.

W przypadku strategii akcyjnych najpopularniejszym benchmarkiem jest indeks giełdowy WIG. Często na potrzeby funduszu tworzone są natomiast specjalne indeksy obrazujące wzorcowy skład portfela funduszu.