Faktury elektroniczne EBPP

Jak konstruować portfel inwestycyjny?

Oszczędzanie

Portfel inwestycyjny to zestawienie wszystkich naszych oszczędności gromadzonych i pomnażanych z wykorzystaniem różnych instrumentów inwestowania. Komponując portfel inwestycji należy przestrzegać kilku zasad.

Po pierwsze musimy tak wyważyć nasze inwestycje, aby zmaksymalizować stopę zwrotu, przy jednoczesnym utrzymaniu akceptowanego przez nas poziomu ryzyka gwarantującego, że nawet w przypadku okresowej straty na jednym instrumencie, zysk z innych ograniczy naszą całkowitą stratę. Taki podział czy zróżnicowanie nazywamy dywersyfikacją. W praktyce oznacza to, że

część środków inwestujemy w instrumenty dające mały ale stabilny i mało ryzykowny zysk na przykład lokaty lub fundusze pieniężne, a część środków przeznaczamy na bardziej zyskowne, ale też bardziej ryzykowne inwestycje - na przykład giełdowe.

Kolejnym ważnym elementem jest utrzymywanie części inwestycji w tzw. aktywach płynnych, czyli takich, które możemy szybko sprzedać w momencie, kiedy potrzebujemy gotówki. Najbardziej powszechnym aktywem płynnym jest pieniądz, ale możemy przyjąć, że są nimi także akcje spółek notowanych na giełdzie, obligacje czy jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, w przeciwieństwie, na przykład do nieruchomości.

Wiąże się to z kolejną zasadą mówiącą, że część pozycji w naszym portfelu powinna mieć charakter długoterminowy. Przykładem mogą być tutaj oszczędności na emeryturę. Z drugiej strony powinniśmy dysponować inwestycjami dokonanymi na krótki okres. Te ostatnie posłużą do pokrycia niespodziewanych wydatków lub realizacji krótkoterminowych celów finansowych, jak na przykład kupno samochodu.

Tworzenie portfela powinno być procesem ewolucyjnym. W miarę zdobywania doświadczeń możemy i powinniśmy dodawać kolejne pozycje, przy czym powinniśmy pamiętać o najważniejszej zasadzie, jaką jest utrzymanie balansu pomiędzy zyskiem a ryzykiem straty.