Faktury elektroniczne EBPP

Dlaczego systematyczne oszczędzanie przynosi zaskakujące rezultaty?

Oszczędzanie

Długoterminowym systematycznym oszczędzaniem nazywamy odkładanie pewnej sumy pieniędzy i inwestowanie jej w takie instrumenty finansowe jak np. lokaty lub fundusze, które są względnie bezpieczne i przynoszą roczną stopę zwrotu wyższą niż inflacja. Inaczej mówiąc

długoterminowe systematyczne oszczędzanie jest pewnego rodzaju rezygnacją z bieżącej konsumpcji dóbr i usług, by w przyszłości odnieść z tego korzyści finansowe.

Do takiego podejścia do swoich oszczędności zachęca przede wszystkim niewielka miesięcznie odkładana kwota stanowiąca np. 5-10% zarobków, co nie obciąża zbytnio budżetu gospodarstwa domowego. Ponadto, ze względu na to, iż odkładamy systematycznie w regularnych odstępach czasu taką samą kwotę, zmniejszamy wpływ wahań oprocentowania lokaty czy ceny jednostek uczestnictwa w funduszach na gromadzony w ten sposób kapitał. Inwestując długoterminowo – minimum 5-10 lat, zmniejszamy natomiast ryzyko niekorzystnego wpływu wahań koniunkturalnych gospodarki.

Mechanizm, jaki stoi za widocznymi w długim horyzoncie czasowym zyskami i korzyściami finansowymi generowany przez regularnie inwestowane w ten sposób pieniądze, jest prosty i nazywa się procentem składanym. Oznacza to, że odsetki z odkładanych comiesięcznie oszczędności są do nich doliczane i podlegają kapitalizacji, czyli procentują razem z oszczędzanym kapitałem w przyszłości.

Poniższa tabela pokazuje wpływ procentu składanego na gromadzone co miesiąc oszczędności w wysokości 200 zł:

zakładana nominalna roczna stopa zwrotu
5%7%10%
10 lat24 000,00 zł48 000,00 zł72 000,00 zł
20 lat31 185,86 zł82 549,26 zł167 145,28 zł
30 lat41 310,40 zł153 139,38 zł455 865,06 zł

Podsumowując kluczem do sukcesu jest systematyczność i cierpliwość, gdy zysk z oszczędności będzie tym większy, im dłużej regularnie odkładane są określone kwoty pieniędzy.