Faktury elektroniczne EBPP

W jaki sposób konstruować budżet domowy?

Moje Finanse

Budżet domowy to zestawienie naszych dochodów z wydatkami, które ponosimy na życie. Naczelną zasadą budżetu jest utrzymanie równowagi pomiędzy dochodami a wydatkami, co oznacza, że nie wydajemy więcej niż zarabiamy.

Pożądane jest jednak takie konstruowanie naszego budżetu domowego, abyśmy w średnim i dłuższym okresie mogli akumulować nadwyżki, które możemy oszczędzić lub zainwestować.

Przy tworzeniu budżetu należy pamiętać, że o ile łatwo jest nam regulować stronę wydatków, to zwiększenie dochodów w krótkim okresie jest bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe.

Tym samym przy konstruowaniu budżetu należy bardzo realistycznie policzyć dochody oraz starać się trzymać w ryzach wydatki. Nadwyżka tych ostatnich nad dochodami w średnim i długim okresie prowadzi do pojawienia się dziury budżetowej, a tym samym długu. Dobrze jest pogrupować wydatki na kategorie, wyodrębniając wydatki stałe (opłaty za mieszkanie, telefon, ubezpieczenie itp.), wydatki związane z życiem codziennym (jedzenie, ubrania, kosmetyki, rozrywka) oraz wydatki specjalne.

Przeanalizujmy następnie proporcje pomiędzy przychodami a wydatkami na bieżącą konsumpcję oraz ewentualną spłatę zobowiązań. Uważa się, że bieżąca konsumpcja wraz z wszystkimi opłatami stałymi nie powinna pochłaniać więcej niż 50-60 % miesięcznych wpływów, zaś koszty spłaty zobowiązań, w tym raty kredytów nie powinny przekroczyć 30 % naszych dochodów. Jeżeli udział wydatków na konsumpcje jest wyższy, spróbujmy zracjonalizować nasze wydatki poprzez wyeliminowanie z budżetu tych wydatków, które nie są niezbędne. W ten sposób pozostałe 10-20 % jesteśmy w stanie przeznaczyć na oszczędności lub umiejętnie zainwestować. Dzięki temu w krótszym oraz dłuższym okresie mamy zapewnioną stabilność finansową oraz zabezpieczenie na wypadek niespodziewanych lecz niezbędnych wydatków.

Pamiętajmy jednak, że budżet nie jest konstrukcją statyczną, dlatego należy co pewien czas dokonywać ponownej analizy składników budżetu (zarówno przychodów jak i wydatków) w celu optymalnej jego konstrukcji. Pozwoli nam to efektywniej zarządzać własnymi finansami a dzięki utrzymywaniu nadwyżek będziemy w stanie dodatkowo oszczędzić.