Faktury elektroniczne EBPP

Dlaczego mamy obawiać się inflacji?

Moje Finanse

Inflacja jest bardzo szkodliwym zjawiskiem zarówno dla całej gospodarki jak i dla posiadanych przez nas oszczędności.

Inflacja to zjawisko powodujące, że pieniądze tracą swoją siłę nabywczą. Innymi słowy w wyniku inflacji rosną ceny i w efekcie stać nas na zakup mniejszej ilości dóbr w okresie, w którym inflacja nie występuje.

Inflacja ma wpływ na poziom naszych realnych dochodów, które są odwrotnie proporcjonalne do wzrostu inflacji.

Wysoka inflacja to także mniejsze realne oprocentowanie naszych lokat czy stóp zwrotu z inwestycji. Tym samym zamiast oczekiwanych zysków większe nominalne oprocentowanie może realnie nie wyrównać straty jaką ponosimy na skutek inflacji. Na przykład, jeśli roczna stopa zwrotu lokaty to 4% a inflacja kształtowała się na poziomie 5% to realnie na takiej lokacie w ciągu 12 miesięcy stracimy 1%.

Wysoka inflacja to poważny problem dla kredytobiorców lub planujących wziąć kredyt, ponieważ wymaga od banku centralnego podnoszenia stóp procentowych, a przez to kosztu pieniądza. Zamyka to drogę wielu podmiotom do wzięcia kredytu, a z drugiej strony podraża koszty obsługi już zaciągniętego kredytu.

Poza bezpośrednim pozytywnym wpływem na nasze finanse niska i stabilna inflacja jest najlepszym fundamentem długofalowego rozwoju gospodarczego a przez to zwiększającego się dobrobytu gospodarstw domowych, czyli każdego z nas.

Najlepiej kiedy poziom inflacji odpowiada celowi inflacyjnemu banku centralnego, który stoi na straży wartości pieniądza i stabilności cen. W Polsce cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego wynosi 2,5% rocznie z dopuszczalnym odchyleniem +/- 1%.