Faktury elektroniczne EBPP

Czy da się przewidzieć kursy walut?

Moje Finanse

Rynek walutowy funkcjonujący pod nazwą FOREX jest najsłynniejszym rynkiem, który w odróżnieniu np. od giełd, działa przez 24 godziny na dobę.

Zmiany, jakie możemy obserwować na rynkach finansowych sprawiają, że do analizy zachowań poszczególnych instrumentów wykorzystuje się nie tylko informacje, które bezpośrednio dotyczą danego waloru, ale również czynniki związane z jego otoczeniem. Do instrumentów, które w dużym stopniu zależą od otoczenia należą wspomniane wcześniej kursy walutowe. Ich zmiana zależy od wielu czynników zarówno ekonomicznych jak i pozaekonomicznych, co powoduje, że

nawet najlepsi fachowcy mają często problemy z przewidzeniem zarówno trendów jak i dokładnych poziomów kursu walutowego.

Biorą oni pod uwagę zarówno tempo wzrostu gospodarczego, inflacji, poziom stóp procentowych, poziom deficytu budżetowego, bilans handlowy tak, aby w krótkim i średnim okresie móc ocenić czy dana waluta ma silne fundamenty do umacniania się, czy raczej ze względu na słabe parametry makroekonomiczne nie będzie atrakcyjnym instrumentem inwestycji.

Zdarza się jednak, że nawet w przypadku kiedy stan gospodarki jest dobry, może dochodzić do zmian kursów walut, które są pochodną odpływu kapitału. Może to być wynikiem negatywnych nastrojów inwestorów, którzy patrzą na dane państwo przez pryzmat całego regionu. Ma to większe skutki na tzw. płytkim rynku, czyli takim, na którym obrót jest na tyle niski, że niewielka nawet suma – kilkuset milionów np. dolarów – może doprowadzić do gwałtownych zmian, które – i tu koło się zamyka – mogą pogłębiać negatywne nastroje i prowadzić do dalszego osłabiania się waluty.

Reasumując, chociaż dysponujemy zarówno danymi jak i zaawansowanymi modelami ekonometrycznymi, zmienność i płynność rynku walutowego znacznie utrudniają a czasem wręcz uniemożliwiają przewidzenie poziomu kursów walut.